2023: Zhi Zheng (23110300049), Junhan Liu (23110300023), Yilin Niu (23110300069), Zhiyuan Qiao (23110300032), Heng Yu (23110300074), Hao Bao (23110300001), Xiang Dong (23110300005), Yuzhe Sun (23110300061), Yifei Lu (23110300026)

2022: Li Chen (22110300003), Luozhao Zhang (22110300036), Yue Wu (22110300045), Yuhang Hu (22110300009)
2021: Xinyi Ke(21110300013), Ziyu Zhang (21110300031), Bofan Hu (21110300006), Guobang Jiang (21110300010), Jinlong Wang (21110300058)
2020: Yang Zong (20110300026), Yunqi Wang (20110300013), Zhijia Xiao (20110300044)
2019: Chunyu You (19110300007), Hongqin Zhu (19110300049)
2018: Chang Liu (18110300003)