2023: Ke Ding (23210300035), Xuansheng Pan (23210300012), Changlu Bian (23210300030), Mingze Ma (23210300010)

2022: Yihao Chen (22210300033), Cheng Zhang (22210300086), Fenyang Zhu (22210300089), Pengchuan Liu (22210300046), Fuying Liang (22210300045), Jinbo Yang (22210300020) Guohonghao Zeng (22210300078)
2021: Jiayuan Huang (2121030005), Ningge Huang (21210300006), Xi Wang (21210300023), Yifan Liang (21210300050), Yu Mei (21210300061), Songyu Xiong (21210300079)