---> Alumni <---

2023: Prof. Alexander A. SOLOVEV, Dr. Binmin WU, Dr. Chunyan QU
2022: Dr. Borui XU, Dr. Jawayria MUJTABA, Dr. Hong ZHU, Dr. Jinrun LIU, Xinyi LIN, Shuo YANG, Kaibo WU, Ye KONG, Hehua ZHANG, Feifei WU
2021: Dr. Zhe ZHAO, Hong CEN, Xiaojie SHI
2020: Dr. Fei MA, Dr. Sumayyah NAEEM, Dr. Farah NAEEM, Yuting ZHAO, Yimeng CHEN, Xuefei ZHOU, Jingyu YANG, Zhiwei ZHANG, Jiaqi XIN
2019: Dr. Ruobing PAN, Dr. Vladimir A Bolanos QUINONES, Dr. Fei ZHANG, Dr. Bing WANG, Dr. Gongjin LI, Dr. Lu WANG, Biran ZHANG, Dr. Ying WANG, Dingrun WANG
2018: Dr. Enming SONG, Dr. Yan ZHANG, Dr. Ziao Tian, Dr. Jiao WANG, Dr. Qinglei GUO, Yuzhou QIN, Yi CHEN, Yalan LI
2017: Dr. Yonglei LI, Dr. Di HAN, Dr. Riyanto EDY, Peiyao WANG, Dr. Yangfu FANG, Xianyun LIN, Peiyun ZHANG,Yisu XU
2016: Dr. Shiwei TANG, Minjie LIU, Chi JIANG, Dr. Hongliang DONG
2015: Dr. Zhaoqian LIU, Jing ZHANG, Yan SHI, Mengling LI, Dr. Ronggen CAO
2014: Dr. Shenqiang PAN, Jian ZHONG
2013: Yin YIN, Chao SHEN, Weiming LI

2012: Dr. Tianrong ZHAN, Jinxing LI